Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – Kozarac

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Čeminac KLASA: 327-01/23-01/0001, URBROJ: 2158-11-01-23-1 („Službeni glasnik Općine Čeminac“, broj 9/23) općinski načelnik Općine Čeminac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za zakup poslovnog prostora u naselju Kozarac

 1. OPĆE ODREDBE
 1. Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čeminac na k.č.br. 406 u k.o. Kozarac , Međimurska ulica 47, površine 47,42m2 za obavljanje trgovačke ili uslužne djelatnosti.
 2. Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 5 godina.
 1. UVJETI NATJEČAJA
 1. U zakup se daje poslovni prostor koji je priveden namjeni.
 2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 71,13 eura, a što iznosi godišnje 853,56 eura.
 3. Natjecatelji su dužni uz prijavu na natječaj uplatiti jamčevinu u visini od 10% iznosa godišnje zakupnine uplatom na žiro-račun: Proračun Općine Čeminac HR5923400091806400000 s pozivom na broj:7706-OIB svrha uplate: Polog za poslovni prostor. Jamčevine koje su položili sudionici natječaja čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćene po završetku natječaja, najkasnije 15 dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
 4. Rok za podnošenje pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine je 15 dana od dana objave natječaja.

Ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARATI, ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU ČEMINAC“, na adresu Matije Gupca 1, 31325 Čeminac.

Rok za dostavu ponuda je 03. svibnja 2024. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za otvaranje ponuda u prostorijama Općine Čeminac.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostaviti će se svim Natjecateljima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe i prave osobe koje ispunjavaju posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti za koje je namijenjen poslovni prostor koji se daje u zakup, pod uvjetom da uplate natječajem određen iznos jamčevine.

Pored naziva natjecatelja i iznosa ponuđene zakupnine, ponuda treba sadržavati:

 • Za pravne osobe – izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski registar ne stariji od 6 mjeseci
 • Za fizičke osobe – dokaz o hrvatskom državljanstvu

-dokaz o prebivalištu (uvjerenje ili osobna iskaznica)

-izvornik ili preslika izvatka iz obrtnog registra ne starije

od 6 mjeseci

-izvornici ili ovjerene preslike isprava kojima se dokazuje

Prednost u natjecanju sukladno članku 58. stavku 1.

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog

rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje)

 • Za prave i fizičke osobe:
 • Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga, po osnovi javnih davanja, iz kojih je vidljivo da je Natjecatelj izvršio sve dospjele porezne obveze i doprinose, koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.
 • Potvrdu Općine Čeminac o stanju duga
 • Broj žiro računa ili tekućeg računa radi povrata garantnog pologa

DOSTAVA PONUDA:

Natjecatelji koji ostvaruju prednost sukladno članku 58. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje) koji obavljaju obrtničku i samostalnu profesionalnu djelatnost imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja.

 1. Datum početka obavljanja djelatnosti u prostoru biti će datum potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 2. Poslovni prostor se može razgledati uz prethodni dogovor na broj telefona 031/304-319
 3. Natjecatelji moraju priložiti Izjavu da prihvaćaju opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Čeminac te da su upoznati sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup
 4. Neće se razmatrati nepotpune ponude, ponude koje su prispjele po isteku roka za dostavu ponuda i ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Čeminac.
 5. Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

Općina Čeminac