OBŽ: Potpore poljoprivrednicima

Temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije na internetskim stranicama Županije (www.obz.hr) objavljeno je devet javnih poziva za čiju je provedbu u Županijskom proračunu za 2018. godinu osigurano ukupno 5.200.000,00 kuna. Javni pozivi su otvoreni od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Upravnom odijelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama Županije te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odijela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića 1/II, 31000 Osijek, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. (Više na: http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718)

Potpore mladim poljoprivrednicima

Za potpore mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije osigurano je 300.000,00 kuna, i to kao nepovratna financijska sredstva koja se odobravaju za prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.  

Prihvatljivi troškovi su troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.  

Intenzitet potpore iznosi do 50 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 70.000,00 kuna.

Potpore oštećenicima u slučaju elementarne nepogode

Za potpore oštećenicima u slučaju elementarne nepogode osigurano je 100.000,00 kuna nepovratnih financijska sredstva. Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi nakon 1. prosinca 2017. godine.  

Intenzitet potpore je do 25 % od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.


Potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Za potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima osigurano je 200.000,00 kuna nepovratnih sredstva odobrenih iz Proračuna Županije za 2018. godinu. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu.

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija, a koji je nastao nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je 40 % od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.

Potpore za istraživačke projekte u poljoprivredi

Za potpore za istraživačke projekte u poljoprivredi osigurano je 300.000,00 kuna nepovratnih financijskih sredstva. Potpora se odobrava za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji se odnose na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede, posebno uz tržište i marketing u poljoprivredi, u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, a koja su vezana uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju i proizvodnju voća i povrća.  

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživački projekt, kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom. Navedeni troškovi prihvatljivi su nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Za potpore poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda osigurano 700.000,00 kuna nepovratnih sredstva Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70 % prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna.


Potpore za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje

Za potpore za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje osigurano je 250.000,00 kuna nepovratnih financijskih sredstva. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpore za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda

Za potpore za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda osigurano je 250.000,00 kuna. Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka utvrđivanje kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Osječko-baranjske županije.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi istraživanja tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa), izrade web stranica, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 30.000,00 kuna.

Potpore za uređenje ruralnog prostora

Za potpore za uređenje ruralnog prostora osigurano je 3.000.000,00 kuna nepovratnih sredstva odobrenih iz Proračuna Županije za 2018. godinu. Potpora za uređenje ruralnog prostora odobrava se za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i izgradnjom putne mreže.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke potrebnog materijala, građevinski radovi i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture, popravkom i izgradnjom putne mreže, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka.

Potpore za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda

Za potpore za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije osigurano je 100.000,00 kuna. Potpora se odobrava za prihvatljive troškove koji će rezultirati proizvodnjom svinjskog mesa na tradicionalni način u razdoblju od najmanje 10. mjeseci.

Prihvatljivi troškovi su troškovi kupovine prasadi od registriranog uzgajivača s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, hrane za tov, usluge veterinarskog pregleda i lijekova, usluge kontrole mesa na trihinelozu, usluge klanja u registriranoj klaonici, kao i drugi troškovi povezani uz proizvodnju, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine. Prihvatljivi troškovi odobravaju se uz uvjet da je meso tovljenika utrošeno u proizvodnju autohtonih proizvoda, a što se dokazuje računom, otpremnicom ili na neki drugi način koji nedvojbeno dokazuje navedeno.

Intenzitet potpore je do 70 % prihvatljivih troškova i po jednom tovljeniku iznosi do 400,00 kuna, a najviše ukupno po jednom korisniku do 4.000,00 kuna. Najmanji broj tovljenika po korisniku za koji se može dobiti potpora je tri, a najveći deset tovljenika.

Slijede potpore i u stočarstvu

Nakon što Skupština Županije donese Odluku o dopunama Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju objavit će se četiri nova javna poziva za potpore u stočarstvu za čiju je provedbu u proračunu Županije za 2018. godinu planirano 2.000.000,00 kuna.