Vodopskrba Darda – Odluka o cijeni vodnih usluga

Na temelju članka 109. stavci 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj  66/19)  i članka 40. Društvenoga ugovora VODOOPSKRBA d.o.o. (Pročišćeni tekst od 29.01.2013.) Uprava Društva donosi

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

I

Ovom se Odlukomodređuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na području pružanja usluga (vodoopskrbnom području i području aglomeracije), visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja vodnih usluga i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodnih usluga.

II

Na području pružanja usluga isporučitelja vodne usluge koje čine mjesta na području općine Darda,  Bilje i Jagodnjak, pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, bez pročišćavanja otpadnih voda.

III

Tarifa vodnih usluga za kućanstva određuje se u visinama, bez uključenog poreza na dodanu vrijednost, kako slijedi:

1.fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga2,35EURA/mj
2.fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga koju plaćaju socijalno ugroženi građani1,41EURA/mj
3.osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)0,66EURA/m3
4.osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)0,33EURA/m3
5.osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)                                                                                              0,37EURA/m3
6.cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva0,32EURA/m3
7.cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva0,12EURA/m3
8.osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva0,22EURA/m3
9.cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama1,33EURA/m3

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se u visinama, bez uključenog poreza na dodanu vrijednost, kako slijedi:

1.fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga2,35EURA/mj
2.osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)1,19EURA/mj
3.osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)0,33EURA/m3
4.osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)0,37EURA/m3
5.cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama                                                                                                1,33EURA/m3

IV

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe varijabilni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više posebnih dijelova nekretnine – varijabilni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli prema očitanju s pojedinačnih vodomjera odnosno ako pojedinačni vodomjeri nisu ugrađeni tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli sa brojem članova kućanstva,  osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno.

V

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima su osobe kako je utvrđeno člankom 44. stavkom 4. Zakona o vodnim uslugama te osobe koje kao takve svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

VI

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda ) naplaćuje se prema količini (kubičnom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoke  mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda) se naplaćuje prema točki IV ove Odluke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje iz stavka 1. i 2. ove točke kojima je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Narodne novine, broj 48/19) propisan fiksni gubitak – isti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 1. odnosno 2. ove točke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda ) se naplaćuje prema broju članova kućanstva (2,2 mispuštene vode po članu kućanstva mjesečno) i određuje se kako slijedi:

1.         cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)             0,33     EURA/m3

2.         cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)        0,37     EURA/m3

Korisnicima vodne usluge odvodnja otpadnih voda varijabilni dio cijene vodne usluge obračunava se prema količini isporučene vode očitane na glavnom vodomjeru mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje  koji su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe i crpe vodu iz drugih izvora, a postavljeni vodomjer ne pokazuje potrošnju ili nije aktivan, količina vodne usluge javne odvodnje obračunava se u paušalnom iznosu od 2,2 m3 po svakom članu kućanstva.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, količina vodne usluge javne odvodnje obračunava se po svakom članu kućanstva u količini od 2,2 m3.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje u zajedničkim prostorijama zgrade sa više posebnih dijelova nekretnine – varijabilni dio cijene vodne usluge javne odvodnje obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli prema očitanju s pojedinačnih vodomjera odnosno ako pojedinačni vodomjeri nisu ugrađeni tako da se cijena utvrđena prema stavku 1.  točke V dijeli sa brojem članova kućanstva,  osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno.

VII

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.

VIII

Ova Odluka je donesena uz suglasnost općinskog načelnika Općine Darda Klasa:325-01/23-01/1 Urbroj:2100/03-23-01/2 od 01. ožujka 2023., općinskog načelnika Općine Bilje Klasa:325-01/14-01/3 Urbroj:2158-9-02-23-6 od 23. veljače 2023., općinskog načelnika Općine Jagodnjak Klasa:325-01/23-01/4 Urbroj:2158-22-23-01/02 od 23. veljače 2023.

IX

Ova Odluka objavljuje se u Županijskom glasniku Osječko-baranjske županije, na internetskoj stranici isporučitelja vodne usluge, u lokalnom mediju  te će se najkasnije u roku od pet dana od dana objave u  Županijskom glasniku Osječko-baranjske županije dostaviti Vijeću za vodne usluge.

X

Ova Odluka stupa na snagu kasnijim od sljedećih datuma: osmog dana od dana objave u Županijskom glasniku Osječko-baranjske županije ili  1. travnja 2023.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o cijenama vodnih usluga Ur.br.:065/1-2022 od 29.12.2022. i Odluka o cijenama vodnih usluga Ur.br.:082/1-2019 od 03.09.2019.

U  Dardi,  dana  3. ožujka 2023.       

Ur.br.:032/6-2023

Direktorica
Dejana Presečan Šipoš, mag.ing.aedif.