Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir objavio je natječaj za zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira.

Predmet Natječaja za davanje u zakup u svrhu poljoprivredne obrade zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja (u daljnjem tekstu: natječaj) je sljedeće zemljište u grupi koja čini zasebnu cjelinu, s katastarskim česticama i površinama koje sadrži i početnim godišnjom zakupninom kako slijedi:

Zemljište se daje u zakup po grupi u cijelosti, a ne po pojedinačnim katastarskim česticama unutar grupe. Zemljište se daje u zakup na određeno vrijeme od tri (3) godine.

Grad Beli Manastir zadržava pravo na jednostrani raskid ugovora o zakupu prije isteka ugovorenog roka ukoliko odluči predmetno zemljište privesti planiranoj namjeni, odnosno prodati isto.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju:
dosadašnji zakupnici korisnici zemljišta po bilo kojoj osnovi vlasnici susjednih parcela redom kako su navedeni, ako udovolje uvjetima najpovoljnije ponude (prihvate najvišu ponuđenu zakupninu).

Ponuđena godišnja zakupnina ne može biti veća od dvostruke početne zakupnine. Krajnji rok za predaju ponuda je datum i vrijeme otvaranja ponuda, bez obzira na način dostave. Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće se razmatrati.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Grada Belog Manastira, Ulica kralja Tomislava 53, I. kat, vijećnica, dana 12. veljače 2024. godine, u 12:00 sati.

Tekst natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.beli-manastir.hr/natjecaj-za-davanje-u-zakup-zapustenog-poljoprivrednog-zemljista-u/

Photo: Pixabay