Zahtjev za mirovanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Obavještavamo korisnike usluga Baranjske čistoće, koji javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada žele staviti u status mirovanja, kako je od sada i ovim putem moguće preuzeti pripadajući Zahtjev.

ZAHTJEV-za-mirovanje-uslugePreuzmi

Zahtjev je potrebno preuzeti te ispunjen uz traženu popratnu dokumentaciju dostaviti pismenim putem na adresu Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, putem elektroničke pošte na e-mail obrasci@baranjskacistoca.hr ili osobno u sjedište Baranjske čistoće. Prilikom podnošenja Zahtjeva, korisnik javne usluge dužan je podmiriti sve dospjele račune za uslugu gospodarenja otpadom.

Odobrenje Zahtjeva za mirovanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada temelji se na dokumentaciji iz koje je vidljivo kako za usluge potrošnje električne energije, pitke vode ili, ukoliko se koristi plina, izdanoj od isporučitelja navedenih usluga, korisnik Baranjske čistoće u trenutku podnošenja Zahtjeva nema potrošnje, odnosno podmiruje isključivo minimalnu javnu uslugu u razdoblju od najmanje 6 mjeseci.

Status mirovanja javne usluge za obračunsku, odnosno kalendarsku godinu aktivira se od dana kada je Baranjska čistoća odobrila Zahtjev temeljem dostavljene dokumentacije. Istekom navedenog razdoblja, Zahtjev je potrebno ponovno podnijeti.

Ukoliko korisnik koji je u statusu mirovanja javne usluge ne dostavi traženu dokumentaciju do 31. prosinca tekuće godine, Baranjska čistoća će aktivirati status korištenja javne usluge te će cijenu za uslugu gospodarenja otpadom obračunati prema podacima iz Izjava o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada što predstavlja minimalnu cijene javne usluge uvećanu za varijabilni iznos za preuzimanje posude te pripadajućim iznosom PDV-a.

Podsjetimo, korisnici usluga Baranjske čistoće koji se još uvijek nisu izjasnili o broju odvoza miješanog komunalnog otpada koji odgovara njihovim vlastitim potrebama ili žele izmijeniti trenutne podatke, Izjavu o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada mogu preuzeti putem priložene poveznice: