Reagiranje Ureda državne uprave

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji reagirao je na radijski prilog i tekst objavljen na portalu Radio Baranje pod naslovom “ZPH o stambenom zbrinjavanju ” objavljen 31. ožujka 2017. godine u rubrici Vijesti, autora Saše Alilovića. U reagiranju Ureda tvrdi se kako autor nije postupio u skladu s člankom 21. Zakona o medijima (NN 59104, 84111, 81113), jer navedene informacije nisu utemeljene na točnim činjenicama i nisu poduzete sve potrebne mjere za provjeru njihove točnosti. Naime, isti se nije obratio nadležnom tijelu, koje se proziva, kako bi provjerio točnost informacija, stoga sukladno članku 40. Zakona o medijima, dostavljamo ovaj dopis:

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji  zatražio je objavljivanje ispravka informacija i ispriku Radio Baranje.

Radio Baranja ispričava se Uredu državne uprave Osječko-baranjske županije i predstojnici Andrijani Ćelap, a njihov demantij prenosimo u cijelosti:  

PREDMET: Objavljivanje ispravka informacija i isprika nakladnika
– traži se,

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji (u daljnjem tekstu UDU-OBŽ) proziva se u radijskom prilogu, kao i na vašem portalu u u tekstu naslova: “ZPH o stambenom zbrinjavanju”, emitiranog, odnosno objavljenog dana 31. ožujka 2017. godine, u rubrici Vijesti, autor teksta: Saša Alilović.

Autor teksta je prenio navode, a da prethodno nije postupio u skladu s člankom 21. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13), jer navedene informacije nisu utemeljene na točnim činjenicama i nisu poduzete sve potrebne mjere za provjeru njihove točnosti. Naime, isti se nije obratio nadležnom tijelu, koje se proziva, kako bi provjerio točnost informacija, stoga sukladno članku 40. Zakona o medijima, dostavljamo ovaj dopis:

Zajednica povratnika Hrvatske (u daljnjem tekstu u ZPH), Podružnica Osječkobaranjske županije, obratila se UDU-OBŽ dopisom (“požurnicom” – koja se nalazi u prilogu ovog dopisa), dana 15. ožujka 2017. godine, cit.: ” … da ovaj predmet hitno riješite u tišini …. i samo je potrebna dobra volja vaše službe u Belom Manastiru … “. Iako ZPH nije stranka u predmetnom postupku, a s obzirom na socijalnu osjetljivost same problematike, UDU-OBŽ je ipak, dopisom, upoznao ZPH sa zakonom propisanim postupkom i samim slijedom postupanja po predmetnom zahtjevu (dopisom Klasa: 080-011l7-01l27, Urbroj: 2158-1-17-3 od 24. ožujka 2017.), na slijedeći način:

” Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine” 5INl3.), sukladno čl. 23. istog Zakona, od 1. svibnja 2013. godine, uredi državne uprave u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, preuzimaju od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, odnosno Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dio poslova koji se odnose na rješavanje u prvom stupnju, o pravu na stambeno zbrinjavanje.

Slijedom navedenoga, Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji preuzeo je na nadležno postupanje, dana 25. veljače 2014. godine, neriješeni zahtjev Jasmine Molnar iz Duboševice, od 24. kolovoza 2009. godine, za stambeno zbrinjavanje darovanjem gradevnog materijala na području posebne državne skrbi za objekt na adresi Duboševica, koji se vodi kod ovog Ureda, Ispostava Beli Manastir, pod Klasom: UP/T-371-011l4-04/42S.

Na predmetnom zahtjevu navedena je šesteročlana obitelj Molnar.

Nakon preuzimanja, predmetni zahtjev bio je uredno kompletiran i uvršten na Listu prvenstva za 2014. godinu (darovanje građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva), za područje Općine Draž.

Budući da za predmetni zahtjev u 2014. godini, a niti u naredne dvije godine (2015. godine podnositeljica je ostvarila 126 bodova i nalazila se na 7. mjestu Liste prvenstva, a 2016. godine, nalazila na 2. mjestu s ostvarenih 130 bodova), nije doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, isti će, sukladno članku l2.a. stavak 8. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine” broj 86/08., 57111., 148113., 76114., 147114. i 18/15.), biti prenesen na Listu prvenstva za 2017. godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na Listi prvenstva.

Na navedenu Listu prvenstva koju je Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavio na objavnoj ploči i mrežnim stranicama Ureda 30. ožujka 20! 7. godine. stranka ima mogućnost izjavljivanja prigovora u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste, a izvršnu Listu prvenstva za 2017. godinu Ured će objaviti do 15. svibnja 2017. godine, na objavnoj ploči i na mrežnim stranicama Ureda.

Člankom 12.a. stavak 6. alinejom 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi, propisano je da Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u svrhu realizacije lista prvenstva, uredima državne uprave u županijama i nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba, dostavlja podatke o raspoloživom stambenom fondu i osiguranim sredstvima u državnom proračunu za stambeno zbrinjavanje.

U smislu gore navedene odredbe Zakona, a budući da je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostavio podatak kako su za 2016. godinu osigurana sredstva u državnom proračunu za stambeno zbrinjavanje za područje općine Draž, samo za jednog korisnika, a zahtjev Jasmine Molnar bio je drugi na Listi prvenstva za 2016. godinu za navedenu općinu, Ured nije mogao donijeti rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje traženim modelom.

Nadalje, Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Ispostava Beli Manastir, zaprimio je dana 10. veljače 2017. godine preporuku Općine Draž, kojom, sukladno članku 19.a Zakona o područjima posebne državne skrbi, traži hitno stambeno zbrinjavanje obitelji Jasmine Molnar iz Duboševice.

Preporuku za hitno stambeno zbrinjavanje, zajedno sa preslikom dokumentacije iz spisa za stambeno zbrinjavanje prema redovnoj Listi prvenstva, proslijedili smo dana 14. veljače 2017. godine (KLASA: 371-02117-04/3, URBROJ: 2158-11-05/2-17-2). Središnjem državnom uredu za obnovu istambeno zbrinjavanje, na nadležno rješavanje, o kojoj činjenici je podnositeljica Jasmina Molnar, obaviještena u pisanoj formi.

Naime, člankom 19.a Zakona o područjima posebne državne skrbi, propisano je da Središnji državnu ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, iznimno, može omogućiti stambeno zbrinjavanje izvan Liste prvenstva u posebnim okolnostima, kao što su teška oštećenja stambenih objekata zbog požara, poplave i drugih vremenskih nepogoda, te teških zdravstvenih i socijalnih prilika podnositelja zahtjeva ili članova obitelji podnositelja, a sve uz pisanu preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb ili načelnika općine ili gradonačelnika i uz prijedlog Povjerenstva osnovanog u tu svrhu od strane čelnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Također je stavkom 4. navedenoga članka propisano, da tek na prijedlog Povjerenstva za hitno stambeno zbrinjavanje, nadležni ured državne uprave, bez odgode, donosi rješenje o stambenom zbrinjavanju, sukladno osiguranim financijskim sredstvima u državnom proračunu i raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu.

Dakle, u odnosu na zahtjev Jasmine Molnar iz Duboševice, a koji se odnosi na hitno stambeno zbrinjavanje, ovaj Ured može donijeti rješenje, neovisno od Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje, tek ukoliko Povjerenstvo za hitno stambeno zbrinjavanje, dostavi Uredu, prijedlog za donošenje pozitivnog rješenja Jasmini Molnar za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala.”

Iz gore navedenoga, razvidno je da je predmetni zahtjev, u skladu sa važećim propisom UDU-OBŽ preuzeo na nadležno postupanje, kao nerješen predmet, 25. veljače 2014. godine iz čega proizlazi da je netočna tvrdnja, da ovaj Ured nije riješio predmetni zahtjev od 2009. godine, jer je već i u godini kada je isti preuzet u nadležnost UDU-a, zahtjev podnositeljice, nakon uredne dopune uvršten na Listu prvenstva za 2014. godinu. Bitno je napomenuti da UDU niti ne može donijeti pozitivno riješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje dok nisu osigurana sredstva u državnom proračunu za područje određene općine, a u svrhu realizacije liste prvenstva i prema redosljedu na istoj.

Naime, netočna je tvrdnja, predsjednika Zajednice povratnika Hrvatske, cit: ” Ured državne uprave glavna je prepreka stambenog zbrinjavanja mladih obitelji u Osječko-baranjskoj županiji i time potiče njihovo iseljavanje u treće zemlje… dodao je kako predstojnica potiče mlade na odlazak iz zemlje.”, jer u skladu sa Zakonom o sustavu državne uprave, Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, i drugim posebnim zakonima, Uredi državne uprave ustrojeni su za obavljanje upravnih poslova prvog stupnja. Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, a niti čelnik istoga, ne sudjeluje u kreiranju politika stambenog zbrinjavanja, već samo u provođenju prvostupanjskog postupka koji je propisan zakonom, a za što odgovara Središnjem uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao drugostupanjskom tijelu.

Vezano za dio, cit: “Zajednica je zatražila da se problem riješi, što su u Uredu državne uprave ocijenili nedopustivim pritiskom… Kompanović takvo ponašanje naziva bezobrazlukom…”, kako smo već ranije naveli, dostavljamo u prilpgu ovog dopisa ‘požurnicu’ koja je dostavljena od strane ZPH, kao traženje riješenja problema, iz koje je vidljiva namjera podnositelja požumice, uz napomenu, da će ista biti upućena i nadležnim tijelima radi ispitivanja da li sadrži elemente kaznenog djela.

Napominjemo da je tijekom 2014. godine UDU-OBŽ preuzeo od DUOSZ-a, cca 2700 neriješenih predmeta, a od kojih su riješeni svi predmeti u kojima su se stekli uvjeti za donošenje rješenja (pozitivna, negativna), cea 2000 predmeta, dok se ostalih 723 predmeta nalaze na Listi prvenstva za 2017. godinu, a koja je objavljena dana 30. ožujka 2017. godine, s tim da će donošenje pozitivnih rješenja ovisiti o osiguranim sredstvima za stambeno zbrinjavanje u državnom proračunu. Iz navedenog je vidljivo da je UDU-OBŽ odradio sve poslove koji su mu dani u nadležnost, a sve sukladno važećim propisima.

Naime, Zakonom o sustavu državne uprave, predstojnik ureda državne uprave odgovoran je čelniku središnjeg tijela državne uprave nadležnom za odgovarajuće upravno područje, u ovom slučaju državnom tajniku Središnjeg drZavnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a koji je jedini ovlašten procjenjivati kako rad predstojnika, tako i samog UDUa, sukladno čemu ste se za dobivanje točne informacije, a prije emitiranja, odnosno objavljivanja samog teksta, trebali obratiti istom.

S obzirom da je navedenim netočnim i nepotpunim navodima u predmetnom radijskom prilogu, kao i na portalu u tekstu naslova: ,,Ne razumiju problem povratnika?”, narušenn ugled UDU-OBŽ-a, a posebno ugled i čast Andrijane Ćelap, kao predstojnice UDU OBŽ-a, temeljem svega navedenog tražimo postupanje u skladu s odredbama Zakona o medijima.

U potpisu: službenik za informiranje Bruno Vučemilović Šimunović i predstojnica Andrijana Ćelap.