Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja djece s područja općine Popovac u dječjim vrtićima van općine

opcina popovac
opcina popovac

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za proračunsku 2022. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2022. godini:

  • mjera 8.: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE S PODRUČJA OPĆINE POPOVAC U DJEČJIM VRTIĆIMA VAN PODRUČJA OPĆINE

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva:

  • roditelji ili skrbnici za djecu koja polaze vrtić izvan područja općine Popovac

 Prihvatljivi troškovi:

  • razlika troška smještaja djeteta u vrtiću koju ima roditelj ili skrbnik sa područja općine Popovac I troška smještaja djeteta u vrtiću koji ima roditelj ili skrbnik sa područja te jedinice lokalne samouprave gdje se nalazi vrtić

Iznos potpore:

  • smještaj u dječjem vrtiću izvan područja općine će se financirati u punom iznosu razlike troška koji ima osoba koja ima prebivalište na području te jedinice lokalne samouprave u odnosu i troška koji ima osoba s područja općine Popovac.

Način provedbe:
– podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelom potpore, kojim se definira mjesečni trošak.

III. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

– Potpuno i čitko popunjen obrazac UN-8, s općim podacima i podacima za Mjeru za koju se traži potpora;
– Preslika osobne iskaznice za podnositelja;
– Dokaz o upisu djeteta u dječji vrtić
– Rodni list za dijete
– Potvrda o trošku smještaja u vrtić
– Potvrda ili drugi dokument kojim se dokazuje trošak smještaja za roditelje i skrbnike koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave na kojem području se nalazi dječji vrtić
– Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

  1. ZAJEDNIČKE ODREDBE

1.1.   Javni poziv otvoren je od dana raspisivanja javnog poziva do 31. prosinca 2022. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za svaku pojedinu mjeru.

1.2.   Proračunom Općine Popovac za 2022. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna.

1.3.  Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.

1.4.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o čemu će se podnositelju zahtjeva uputiti obavijest.

1.5.  Odluku o dodjeli donosi Općinski načelnik.

1.6.  Pravo na potporu ne može ostvariti fizička osoba za koju Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Popovac duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja.

1.7.  Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

1.8.  Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

1.9.  Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Općina Popovac kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrati će se da je osoba podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke dala privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su zatraženi.

  1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

2.1.  Podnositelji svoje zahtjev (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE POPOVAC, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac.

2.2.  Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Općine Popovac za 2022. godinu.

  1. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA

3.1.       Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana.

3.2.       Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Popovac.

3.3.        Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine. („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 8/21).”

Javni poziv

Obrazac UN-8