Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u uređenje stambenih objekata na području Općine Petlovac

J A V N I P O Z I V
za dodjelu potpora za ulaganja u uređenje stambenih objekata
na području Općine Petlovac u 2023. godini


1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Općine
Petlovac za 2023. godinu za dodjelu potpora za ulaganja u uređenje stambenih objekata na području
Općine Petlovac (nastavno: Općina).
Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz
Proračuna Općine za 2023. godinu.
2. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Korisnici mjera ovog programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s
prebivalištem i boravištem na području Općine Petlovac koji uređuju stambene objekte u svom
vlasništvu/suvlasništvu, u kojima stanuju, i koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Petlovac.
3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Namjena potpore za ulaganja u uređenje stambenih objekata odnosi se na troškove rada i
materijala na nepokretnoj imovini (osim unutarnjeg uređenja objekta), i to:
– bojanje fasade,
– zamjena stolarije,
– zamjena limarije i krovišta,
– postavljanje energetske ovojnice kuće,
– radovi na centralnom grijanju,
– vodoinstalaterski radovi,
– radovi na uličnoj ogradi,
– i drugi opravdani troškovi.
Nisu prihvatljivi radovi unutarnjeg uređenja objekta kao npr. bojanje unutarnjih zidova,
izmjena pločica i sl.
4. IZNOS POTPORE
Potpora za uređenje iznosi 80% priznatih i dokazanih troškova vlasnika, a maksimalan iznos
utvrđene potpore ne može iznositi više od 2.700,00 eura.Potpora se može ostvariti samo za jedno uređenje na katastarskoj čestici i po jednom
korisniku.
Potpore se dodjeljuju za troškove koji su nastali nakon 1. siječnja 2022. godine.
Nakon odobrenog iznosa potpore Općina zadržava pravo kontrole troškova.
5. UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Pravo na ostvarivanje isplate novčane potpore ostvaruju fizičke osobe, državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem ili boravištem na području Općine Petlovac koji uređuju stambene objekte u
svom vlasništvu/suvlasništvu u kojem i stanuju, koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini
Petlovac i koji podnesu pravovremen Zahtjev u pisanom obliku.
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za potporu s potrebnom dokumentacijom, s naznakom da
li su radovi za koje se traži potpora već realizirani ili se u zahtjevu određuje planirani termin uređenja
stambenog objekta.
Ukoliko su prilikom podnošenja zahtjeva radovi za koje se traži potpora već realizirani, te je
priložena sva potrebna dokumentacija, donosi se Odluka o dodjeli novčane potpore, te se sa
podnositeljem zahtjeva sklapa Sporazum o sufinanciranju kojim će se regulirati prava i obveze vezano
uz dodjelu novčane potpore.
Ukoliko je prilikom podnošenja zahtjeva određen planirani termin uređenja stambenog
objekta, koji ne može biti dulji od kraja kalendarske godine, te je priložena sva potrebna
dokumentacija, donosi se Odluka odobrenju sufinanciranja s rokom izvršenja radova, te se sa
podnositeljem zahtjeva sklapa Sporazum o sufinanciranju kojim će se regulirati prava i obveze vezano
uz dodjelu novčane potpore. Nakon izvršenih radova podnositelj zahtjeva dostavlja presliku računa i
dokaza o plaćanju, nakon čega se podnositelju zahtjeva uplaćuju odobrena sredstva.
6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potpore se odobravaju temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom
obrascu.
Podnositelj zahtjevu za dodjelu potpore mora priložiti sljedeću dokumentaciju:
– presliku osobne iskaznice,
– izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
– vlasnički list (dovoljna je i neslužbena verzija s weba),
– izjava o odgovornosti (ukoliko je podnositelj zahtjeva jedan/na od suvlasnika)
– potvrda o podmirenju obveza prema Općini Petlovac (Potvrdu izdaje Općina Petlovac),
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva,
– preslika računa o izvršenim radovima i dokaz o plaćanju istog (ukoliko su radovi za koje
se traži potpora već realizirani).
Ukoliko se ocijeni potrebnim, pored navedene dokumentacije, od podnositelja zahtjeva
zatražiti će se i dodatna dokumentacija.
7. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA
Obrazac zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac ili na
internetskim stranicama Općine www.petlovac.hr, te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja
osobno ili na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petlovac, Rade Končara 31, 31321
Petlovac.


Javni poziv je otvoren od 12. svibnja do 31. listopada 2023. godine.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac ili na
telefon 031/639-630 i 031/747-176.

Preuzimanje priloga: