Intervencijski plan grada Belog Manastira i Općine Darda

Vlada RH je u ožujku 2014. usvojila Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), te u prosincu iste godine usvojila Program provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje od 2014. do 2016. Specifični cilj 9b1 OPKK je jedan od mehanizama provedbe ovog Programa, odnosno njegove točke 2.8. Strateško područje: Uravnoteženi regionalni razvoj, Mjera 3: Priprema i provedba pilot projekata fizičke, ekonomske i socijalne regeneracije depriviranih zajednica u slabije razvijenim urbanim i ruralnim područjima.

Unutar SC9b1 predviđena su dva glavna očekivana rezultata korištenja sredstava EFRR-a: poboljšanje socioekonomskih i životnih uvjeta u najmanje pet odabranih malih pilot gradova s 10 000 do 35 000 stanovnika što će smanjiti daljnji gubitak stanovništva. Skupine intervencija rezultirat će regeneracijom depriviranih područja i doprinijeti smanjenju nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva; i izrada i testiranje novog modela teritorijalnog pristupa regeneraciji depriviranih područja.

U svrhu ostvarivanja navedenih rezultata osmišljen je Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima kojim se predviđa komplementarno korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a u cilju regeneracije depriviranih područja. U skladu s OPKK u okviru SC9b1, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je odabir područja u kojima će se provoditi Program regeneracije među kojima je i Grad Beli Manastir.

Intervencijski plan zamišljen je kao integriran (međusektorski), teritorijalni i participativni dokument čiji je cilj identificirati razvojne potrebe i definirati ciljeve i razvojne prioritete te akcijski plan za provedbu intervencija fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Sporazum o provedbi Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda potpisan je u Vukovaru 16. svibnja 2017. godine između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Grada Belog Manastira i Općine Darda. Ukupna planirana vrijednost iznosila je 207.179.000,00 kn (27.497.378,72 eur).

Razvojni prioriteti utvrđeni IP-om:
RP1 – Uređenje Branjinog Vrha,
RP2 – Javne funkcije Belog Manastira i Darde,
RP3 – Uređenje naselja Šećerana,
RP3 – Uređenje naselja Šećerana,
RP4 – Obrazovanje,
RP5 – Socijalna uključenost,
RP6 – Pomoć poduzetnicima (otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a)
RP7 – Pojedinačni projekti (otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija).

Grad Beli Manastir u sklopu Intervencijskog plana uspješno je proveo 11 infrastrukturnih projekata, 2 soft projekta te projekt Izgradnje kapaciteta gradske uprave Grada Belog Manastira. Kroz otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a ukupne vrijednosti 5.000.000,00 kn (663.614,04 eur) ugovoreno je 8 projekata, dok je u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija vrijednosti 8.004.263,79 kn (1.062.348,37 eur) ugovoreno 6 projekata.

Izgradnja kapaciteta gradske uprave grada BelogManastira

Projekt unutar Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda koji za cilj ima jačanje i izgradnju kapaciteta za učinkovitu provedbu Intervencijskog plana te ostalih projekata kroz stručno usavršavanje zaposlenika, edukaciju, jobshadowing i razmjenu dobre prakse.

Aktivnosti: edukacije i srodne aktivnosti (javna nabava, specijalistički diplomski i poslijediplomski studiji, greenbuilding, studijska putovanja i neformalne edukacije te voditelji građevinskih projekata), savjetodavne usluge, izrada i uspostava informatičkih platformi (nabava informatičke opreme i obnova interne mreže), financijska revizija projekta, promidžba i vidljivost (izrada promotivnih materijala, radijske emisije i završna konferencija) te upravljanje projektom i administracija.

Rezultati projekta: zaposlenici gradske uprave Grada Belog Manastira educirani u područjima javne nabave, završeni specijalistički diplomski i poslijediplomski studiji, završen trening greenbuildinga, provedena studijska putovanja i neformalne edukacije te osposobljeni voditelji građevinskih projekata. Provedeno je 5 modula edukacija vanjskih stručnjaka, nabavljena informatička oprema, obnovljena interna mreža te su uspješno prijavljeni i implementirani svi projekti iz Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda.

Ukupna vrijednost projekta 2.546.768,24 kn (338.014,23 eur)
Trajanje projekta od 26.9.2017. do 26.9.2023. godine
Projektni tim: Voditelj projekta Tatjana Novak-Belić, koordinator za financije Sonja Veseli i koordinator provedbe aktivnosti IP-a Laura Blagus Tenjeri

Razvojni prioritet RP1 – Uređenje Branjinog Vrha:
1. Uređenje doma Branjin Vrh,
2. Kuća Baranjskog kulena,
3. Uređenje prometne infrastrukture

Uređenje doma Branjin Vrh
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti – izrada projektne dokumentacije, arhitektonsko-građevinski i instalaterski radovi, opremanje, revizija projekta, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija.

Rezultati projekta: uređen društveni dom u kome su osigurani prostorni uvjeti za dvije vrtićke dobno mješovite skupine, uređeni prostori za rad udruga civilnog društva, mjesnog odbora i održavanje kulturnih manifestacija te uređena senzorna soba. U sklopu projekta osim same zgrade uređeno je dječje multifunkcionalno igralište te pomoćna građevina.

Ukupna vrijednost projekta: 7.079.000,00 kn (939.544,76 eur)
Trajanje: 18.7.2016. – 18.7.2019.
Projektni tim: Voditelj projekta Petar Tokić, asistentica za financije Snežana Gerdešić, asistent za javnu nabavu Tatjana Novak-Belić i asistent za kontrolu provedbe građevinskih radova Marko Đurin.

Kuća baranjskog kulena
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti, arhitektonsko-građevinski i instalaterski radovi, opremanje, revizija projekta, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija.

Rezultati projekta: Projektom su izgrađene dvije građevine – pogon za preradu mesa te zgrada za prezentaciju proizvoda. Pet proizvodnih jedinica u pogonu za preradu mesa dane su u zakup članovima Udruge proizvođača kulena – Baranjski kulen te je proizvodnja kulena započela.

Ukupna vrijednost: 12.504.591,72 kn (1.659.644,53 eur)
Trajanje: 13.4.2017. – 5.5.2021. godine
Partner: Udruga proizvođača kulena – Baranjski kulen
Projektni tim: Voditelj projekta Kornelija Pacanović Zvečevac, asistent za administraciju Ivana Vadlja Feher, asistent za financije Marica Knežević i asistent kontrole građevinskih radova Marko Đurin.

Uređenje prometne infrastrukture
Aktivnosti: Građevinski radovi, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom i administracija

Rezultati projekta: Projektom je rekonstruirana Kneževačka ulica i priključak na ulicu S.S. Kranjčevića, izgrađen je kolni prilaz novoobnovljenom društvenom domu u Branjinom Vrhu te je izgrađena pješačko-biciklističke staze u duljini oko 125 m te time povećana sigurnost sudionika u prometu te poboljšana postojeća vizura prigradskog naselja.

Ukupna vrijednost: 135.778,40 kn (18.020,89 eur)
Trajanje: 2.10.2019. – 2.12.2020. godine
Projektni tim: Voditelj projekta Marko Đurin i asistent za administraciju Ana Rebrina

Razvojni prioritet RP2 – Javne funkcije Belog Manastira i Darde
1. Gradski sportski park,
2. Prometni centar Beli Manastir,
3. Prometno uređenje Darda(projekt Općine Darda)

Gradski sportski park
Ukupna vrijednost: 32.233.834,24 kn (4.278.165,01 eur)
Trajanje: 31.7.2018. – 28.2.2023.

Aktivnosti: Priprema projektne dokumentacije, arhitektonsko-građevinski radovi na lokaciji gradski bazeni i gradski stadion, revizija projekta, opremanje, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija.

Projektni tim: Voditelj projekta Marko Đurin, asistentica za financije Sonja Veseli i asistentica za javnu nabavu Tatjana Novak-Belić

Rezultati projekta: Projekt se provodio se na dvije lokacije – lokacija gradskih bazena i lokacija gradskog stadiona. Radovi na lokaciji gradskih bazena završeni su 2020. godine. Na novouređenom bazenskom kompleksu nalazi se rekreacijski bazen, bazen s atrakcijama, dječji bazen te novoizgrađeni pomoćni objekti. U sklopu rekonstrukcije i izgradnje druge lokacije – gradski stadion, izgrađena je središnja zgrade sportskog parka s tribinama.

Prometni centar Beli Manastir
Ukupna vrijednost: 14.920.284,06 kn (1.980.262,00 eur)
Trajanje: 14.3.2016. – 29.2.2020. godine

Aktivnosti: Pripremne aktivnosti – izrada projektne dokumentacije, arhitektonsko-građevinski i instalaterski radovi, revizija projekta, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija

Projektni tim: Voditelj projekta Marko Đurin, asistentica za financije Katica Krušelj, asistentica za javnu nabavu Tatjana Novak-Belić, asistent za administraciju Zdenko Topalović, asistent za sigurnost prometa Ivan Lovrenčić

Rezultati projekta: Projektom je obnovljeno prometovanje u centru grada Belog Manastira čime se znatno povećala sigurnost građana i atraktivnost grada. Obnovljene su ulice Dr. Franje Tuđmana i Vladana Desnice, što je uključivalo obnovu kolničke konstrukcije, obnovu sustava odvodnje, uređenje pješačkih staza te novu javnu rasvjetu.

Razvojni prioritet RP3 – Uređenje naselja Šećerana
1. PEER centar,
2. Izgradnja skladišnih kapaciteta,
3. Prijelaz preko pruge u Šumarini

PEER centar
Ukupna vrijednost: 32.404.431,42 kn (4.300.807,14 eur)
Trajanje: 2.1.2017. – 2.3.2020. godine

Aktivnosti: Pripremne aktivnosti, arhitektonsko-građevinski i instalaterski radovi, opremanje, revizija projekta, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija

Projektni tim: Voditelj projekta Laura Blagus Tenjeri, asistent za administraciju Ivana Vadlja Feher, koordinator za financije Katica Krušelj i asistent kontrole provedbe građevinskih radova Marko Đurin

Rezultati: PEER centar izgrađen je u prostoru derutne zgrade bivšeg restorana koji ujedno predstavlja i vrijednu industrijsku baštinu grada. Projekt je rezultirao prostorom koji objedinjuje esencijalne skupine društva kroz brigu za djecu i mlade te razvoj poduzetništva i turizma uz usavršavanje i cjeloživotno učenje. Tako prostore novouređenog PEER centra koriste udruge, poduzetnici, poduzetničko potporne institucije, tvrtke i dječji vrtić. U sklopu PEER centra uređeni su prostori za dvije obrazovno-odgojne vrtićke skupine, prostorije poduzetničkog inkubatora, bowling, prostori hostela i prostori stambene zajednice za mlade koji izlaze iz sustava udomiteljstva.

Izgradnja skladišnih kapaciteta (U TIJEKU)
Ukupna vrijednost: 12.414.842,84 kn (1.647.732,81 eur)
Trajanje: 23.5.2017. – 23.11.2023. godine

Aktivnosti: pripremne aktivnosti, arhitektonsko-građevinski i instalaterski radovi, opremanje, revizija projekta, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija

Projektni tim: Voditelj projekta Sonja Veseli, asistent za administraciju Ana Rebrina i asistent kontrole građevinskih radova Ana Barišin Jeger

Rezultati: Izgrađena zgrada skladišta u Poslovnoj zoni u Belom Manastiru te izgrađene pristupnih prometnica. Izgradnjom skladišnog prostora u poslovnoj zoni uvelike će se riješiti problem s kojim se susreće većina tvrtki koje na tom području posluju, a to je manjak skladišnog prostora za sirovinu, repromaterijal te gotove proizvode odnosno gotovu robu spremnu za daljnju otpremu.

Prijelaz preko pruge u Šumarini
Ukupna vrijednost: 595.992,50 kn (79.101,80 eur)
Trajanje: 21.12.2020. – 21.9.2022. godine

Aktivnosti: Priprema i izrada projektne dokumentacije, radovi na izgradnji prijelaza pruge, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija

Projektni tim: Voditelj projekta Marko Đurin

Rezultati: Projektom je postignuto sigurnije i kontinuirano prometovanje pješaka i biciklista po pješačko biciklističkoj stazi na dionici Šumarina-Beli Manastir i Šumarina-Šećerana, u dijelu gdje se prekidala staza zbog prijelaza preko pruge. Izgradnjom novog prijelaza preko pruge i postavljanjem nove signalizacije osigurava se sigurnost svih sudionika prometa. Suradnik na provedbi ovog projekta bila je HŽ infrastruktura d.o.o.

Razvojni prioritet RP4 – Obrazovanje
1. Izgradnja prostora za produženi boravak učenika,
2. Uređenje prostora Umjetničke škole Beli Manastir,
3. Dječji vrtić u Dardi(projekt Općine Darda)

Izgradnja prostora za produženi boravak učenika
Ukupna vrijednost: 3.335.000,00 kn (442.630,57 eur)
Trajanje: 1.3.2017. – 1.11.2019. godine
Partner: Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir

Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, arhitektonsko-građevinski i instalaterski radovi, opremanje, revizija projekta, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija

Projektni tim: Voditelj projekta Ana Rebrina, asistent za financije Snežana Gerdešić, asistent za javnu nabavu Tatjana Novak-Belić, asistent za provedbu kontrole građevinskih radova Ana Barišin Jeger

Rezultati: Izgrađen i opremljen prostor za produženi boravak učenika – prostorije školske knjižnice i 2 učionice za niže razrede. Projekt je proveden u partnerstvu s Osnovnom školom Dr. Franjo Tuđman iz Belog Manastira koja ovaj prostor i koristi.

Uređenje prostora Umjetničke škole Beli Manastir
Ukupna vrijednost: 403.586,35 kn (53.565,11 eur)
Trajanje: 1.9.2022. – 30.9.2023. godine

Aktivnosti: Radovi na uređenju Umjetničke škole, opremanje, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom i administracija

Projektni tim: Voditelj projekta Denis Čeh, asistent nadzora provedbe građevinskih radova Ana Barišin Jeger

Rezultati: osiguravanje prostornih preduvjeta za odvijanje nastave glazbe i plesa po planiranim programima osnovne glazbene škole kroz uređenje dvije prostorije te opremanje glazbenog studija.

Razvojni prioritet RP5 – Socijalna uključenost
1. Kuće u romskom naselju, (projekt Općine Darda)
2. Dovršetak gradnje kulturnog centra Roma, (projekt Općine Darda)
3. Izgradnja socijalnih stanova

Izgradnja socijalnih stanova
Ukupna vrijednost: 6.736.987,60 kn (894.151,91 eur)
Trajanje: 29.3.2017. – 29.6.2019. godine

Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, izgradnja stanova za socijalne potrebe, revizija projekta, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija

Projektni tim: Voditelj projekta Ana Rebrina, asistent za financije Snežana Gerdešić, asistent za javnu nabavu Tatjana Novak-Belić

Rezultati: Zgrada je građena na mjestu derutnog objekta u vlasništvu Grada koji je nakon iseljavanja najmoprimaca srušen. Novoizgrađena zgrada ima 20 stanova, a useljeni su socijalno ugroženi najmoprimci sa zaštićenom najamninom kojima se izgradnjom osigurao moderan i energetski učinkovit stambeni prostor.

Soft projekti unutar Intervencijskog plana:
1. Uključivanje djece u sustav zdravog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na integraciju djece u nepovoljnom položaju kroz uređenje Doma Branjin Vrh
2. Obrazovanje za sve

Uključivanje djece u sustav zdravog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na integraciju djece u nepovoljnom položaju kroz uređenje Doma Branjin Vrh

Ukupna vrijednost: 1.719.646,00 kn (228.236,25 eur)
Trajanje: 30.4.2020. – 30.4.2023. godine
Partner: Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir

Aktivnosti: Priprema i provedba aktivnosti specifičnog programa usmjerenog na sportske sadržaje, provedba terapeutskih aktivnosti i senzibiliziranje javnosti o potrebama djece u nepovoljnom položaju, edukacijske aktivnosti, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija

Projektni tim: Voditelj projekta Petar Tokić

Rezultati: Kroz ovaj projekt razvijen je sportski program vrtića te poticanje djece na bavljenje sportskim aktivnostima, a posebice senzibiliziranje svijesti zajednice za djecu u nepovoljnom položaju te njihovu integraciju u sustav zdravog odgoja i obrazovanja. Tako je u sklopu projekta opremljena i senzorna soba namijenjena radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Obrazovanje za sve
Ukupna vrijednost: 2.182.075,60 kn (289.611,20 eur)
Trajanje: 1.7.2020. – 30.6.2023. godine
Partner: Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir

Aktivnosti: Provedba programa produženog boravka, edukacijske aktivnosti, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija

Projektni tim: Voditelj projekta Ana Rebrina i administrator projekta SvetlanaVakanjac

Rezultati projekta: osiguravanje preduvjeta za polaženje programa produženog boravka svim učenicima nižih razreda osnovne škole Dr. Franjo Tuđman u Belom Manastiru, a osobito za socijalno ugrožene i djecu čiji su roditelji zaposleni s posebnim naglaskom na djecu u nepovoljnom položaju i nacionalne manjine.