GO SDP-a o Izjavama Baranjske čistoće

GO SDP-a Beli Manastir u novom se priopćenju osvrnula na ”aljkavo izrađene” Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada za fizičke osobe koje je Baranjska čistoća poslala korisnicima, a u kojima se isti trebaju opredijeliti za dva ili više odvoza mjesečno, te kompostiranje. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Ovih dana počele su stizati “Izjave” iz Baranjske čistoće koje korisnici trebaju popuniti i vratiti Baranjskoj čistoći radi reguliranja načina odvoza otpada. Nažalost naši sugrađani koji žive u višestambenim zgradama Izjavu  neće moći popuniti jer u njoj se samo navodi spremnik od 120 litara koji oni nemaju, a spremnici od 1100 litara koje oni koriste prema ovako izrađenoj “Izjavi” izgleda ne postoje. Moglo bi se reći da u Baranjskoj čistoći ne znaju da se u zgradama koriste  spremnici od 1100 litara za koje je trebalo u “Izjavi” osigurati predviđen način korištenja sukladno gradskoj Odluci. Ako je Baranjskoj čistoći potrebna pomoć u tumačenju Zakona, Odluke i drugih pravnih propisa, odnosno u izradi “Izjave”, stojimo na raspolaganju.

Stoga napominjemo da u članku 16. stavku 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira navodi se: u višestambenim zgradama u kojem ima dva ili više korisnika posebnih dijelova nekretnine kao korisnika usluge, korisnici usluge iz kategorije korisnika kućanstvo moraju koristiti zajedničke spremnike za sakupljanje otpada, s time da udjel svakog korisnika u korištenju spremnika, korisnici odlučuju sporazumno. Ako nije postignut sporazum o udjelu u korištenju zajedničkih spremnika, udio svakog korisnika u zajedničkom spremniku, na temelju podatka davatelja javne usluge određuje davatelj javne usluge. U tom slučaju, količina otpada za pojedinog korisnika obračunava se prema njegovom udjelu u korištenju zajedničkog spremnika s tim da se smatra da svi korisnici koriste jednaki udio u spremniku.

Molimo Baranjsku čistoću da korigira samu “Izjavu” koja je predviđena za korisnike spremnika od 1100 litara tako da se poštuje Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira.

Naš savjet građanima prilikom popunjavanja “Izjave” je da se odluče na dva odvoza (ako ih bude više, Baranjska čistoća će ih odraditi i naplatiti prema elektronskoj evidenciji pražnjenja spremnika) te svakako tko ima mogućnosti neka izabere vlastito kompostiranje jer u tom slučaju dolazi do umanjenja fiksnog dijela računa za 5 kuna.” piše predsjednik GO SDP-a Marko Bogatić u priopćenju.