Baranjska čistoća: Bio otpad

Baranjska čistoća uvodi novu stalnu aktivnost u sklopu gospodarenja otpadom – prikupljanje zelenog otpada na području cijele Baranje.  Zeleni otpad je dio otpada iz skupine bio otpada i obuhvaća: otpad iz vrtova i okućnica otpad iz rezidbe stabala, lišće, trava, cvijeće i sl. Ostali bio otpad (ostaci hrane i sl.) ovom uslugom se ne preuzima.

 

Zadani uvjeti

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom utvrđena je obveza preuzimanja javnog isporučitelja bio otpada uz uvjet da JLS osigura uvjete za provođenje ove usluge (kompostište i sredstva za rad). Na području Baranje isto ne postoji, tj. prvobitnom strategijom u gospodarenju otpadom priklonilo se podjelom kućnih kompostera, a bio otpad se preuzima u sklopu miješanog komunalnog otpada.

Višegodišnja iskustva potvrđuju za područje Baranje izuzetno velike količine bio otpada kao i neprihvatljivu praksu nekontroliranog odbacivanja ove vrste otpada na javnim površinama (nekontrolirano pojavljivanje vreća i drugog otpada na ulicama i divljim odlagalištima). Neprihvatljiva praksa nije u nadležnosti Baranjske čistoće, već u nadležnosti komunalnog redarstva JLS.

Posebne okolnosti su prevelike količine otpada koje završavaju na gradskoj deponiji a prema zakonu (Uredba o gospodarenju otpadom) određena je obveza kontinuiranog smanjivanja otpada koje se odlažu na način da su propisane sankcije (progresivni penali za JLS zbog nesmanjivanja otpada na odlagalištu).

U provedbi svojih brojnih modela razvoja i unapređenja aktivnosti Baranjska čistoća je vezano za ovu činjenicu (obvezu smanjenja otpada) uspjela postići ove godine smanjenje otpada za 15%. Npr.  Okolišni poticaj je sustav poticanja korisnike na donošenje otpada na reciklažno dvorište uz isplatu naknade donositelju otpada. Prema zadnjoj analizi „Karaterizacija otpada“ snimanje strukture otpada, utvrđen je pad odlaganja otpada papira (sa 13 na 10 posto), metala (3,3 na 1,4 posto) i plastike (sa 15,2 na 13,6 posto) dok staklo je poraslo sa 2,6 na 3 posto. Upravo zbog negativnog trenda za staklo od 11.01.2021. i staklo je uvršteno u Okolišni poticaj, tj. isplaćivati će se donositelji ambalažnog stakla 0,20 kn/kg, tako da od danas je potpuni okolišni poticaj za selektirani otpad u Baranjskoj čistoći:

Visina poticajne naknade u Okolišnom poticaju:

Otpad, reciklat

Iznos naknade u kunama za 1 kg otpada

Metal

0,30

Papir

0,20

Tvrda plastika

1,00

Staklo

0,20

 

U nastavku analitičkog vrednovanja navedene karakterizacije otpada, zabrinjavajuća je okolnost visoke prisutnosti bio otpada i to u porastu – povećanje sa 43,1 na 47,6 posto.

Upravo je ovo činjenica prema kojoj ne možemo biti pasivni

 

Projekt „Bio otpad“

Baranjska čistoća je osmislila model prihvata dijela bio otpada (zeleni otpad koji je prisutan preko 8 posto. Ovaj model će biti polazna aktivnost u razvoju budućeg modela rješavanja bio otpada u cijelosti jer 50% bio otpada u Baranjskoj čistoći iznos godišnje 4.000 tona otpada nepotrebnog opterećenja gradske deponije.

U prvoj fazi bio otpad (zeleni) 8 posto (650 tona godišnje) je značajna količina koja će biti obuhvaćena posebnim modelom kojeg će Baranjska čistoća provesti vlastitim sredstvima.

Provedba modela

Model će se provoditi na način da se osigura upravljački mehanizam u okviru postojeće poslovne baze podataka. Za korisnike vrlo jednostavno: korisnik će na zahtjev od Baranjske čistoće dobiti odgovarajući broj posebnih vreća (vreće će biti posebno kodirane i kontrolirane) za svoju planiranu količinu otpada. Dodjela vreća će provoditi uz kontrolu korisnika u sustavu Baranjske čistoće a potom se ista provodi kroz imovinsko materijalno knjigovodstvo. To znači da će se ista pratiti u povratku s bio otpadom. Na taj način isključeno je nekontrolirano i nenamjensko korištenje vreća i sl.

Provedba usluge s obzirom na nisku frekvenciju u početnom razdoblju, provodit će se na način obveznog naručivanja odvoza (telefon, mail, e-narudžba) ali na točne dane prema kalendaru za bio otpad. O svim detaljima ovog modela dostaviti će se pisane upute korisnicima.

Na javnim površinama bio otpad se može pojavljivati isključivo u vrećama Baranjske čistoće koje su kodirane i biti će osiguran povrat istih u ponovno korištenje (smanjenje stvaranja novog otpada plastike i sl.). Pojavljivanje bilo kakvih drugih vrsta vreća s otpadom na javnim površinama se neće preuzimati i isto je u nadležnosti komunalnog redarstva.

Za preuzete vreće s bio otpadom, Baranjska čistoća će provoditi praćenje po korisniku i po količini, tj. u spomenutom imovinsko materijalnom knjigovodstvu provoditi će se razduženje – „oslobađanje“ za dodjelu novih količina vreća.

S obzirom da ovaj model je dodani u provedbi gospodarenja otpadom – nije zakonski obvezan (dok se ne osiguraju uvjeti u JLS) i korisnicima je potpuno besplatan, Baranjska čistoća će isti koristiti za poboljšanje i poticaj korisnika u provedbi gospodarenja otpadom, npr. ako postoje okolnosti nepridržavanja ugovora, Model se pojedinim korisnicima uskratiti.

Planirana provedba je tijekom veljače 2021. Podjela vreća tako da prvi prihvati idu u trećem mjesecu što je posebno važno jer je to razdoblje radova pripreme i početak vegetativne sezone, npr prema sastavu otpada u proljeće isti se penje na čak 16%.

 

Direktor Baranjske čistoće -D.Paulić