8 godina nacionalnog pozivnog centra

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja(NPC)djeluje od 2013. godine, a osnovan je kao projekt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima koji je nastao u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), čime je Republika Hrvatska postala peta europska zemlja koja je uvela besplatan standardizirani broj 116 006 za pružanje podrške žrtvama i svjedocima. Linija 116 – 006 dostupna je svim pozivateljima/icama na području Republike Hrvatske na hrvatskom i engleskom jeziku.

Od 25. studenog 2020. godine, 116 006 linija djeluje kao nacionalna linija za žrtve rodno utemeljenog nasilja, i dio je sustava prevencije nasilja i zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja.

Pozivateljima/icamapodrška je dostupna svakim danom, uključujući vikende i blagdane od 0 do 24sata. Linija je besplatna i anonimna za sve pozivatelje/ice. Pružanje podrške na liniji obuhvaća pružanje pravnih i praktičnih informacija, pružanje emocionalne podrške, informiranje o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela te upućivanje na relevantne institucije i organizacije civilnog društva. Postojanje 116 006 broja stoga je od iznimne važnosti za sustav podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja, pogotovo za žrtve nasilja u obitelji koje najčešće traže pomoć na liniji. Žrtve kaznenih djela i prekršaja, osim doživljene nepravde, često trpe i niz fizičkih, psihičkih, socijalnih i ekonomskih posljedica samog štetnog događaja te imaju pravo na pomoć i podršku u suočavanju s izazovima situacije koju nisu birali.
Pozivatelji/ice pozivom na 116-006 preuzimaju aktivnu ulogu. Uz relevantne informacije i podršku oni/e imaju priliku donijeti samostalne i informirane odluke o vlastitoj dobrobiti koje su nužne za proces oporavka i vraćanja osjećaja osobne autonomije.

FOTO: Nacionalni centar