Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – Čeminac

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEMINAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:372-01/24-01/0001
URBROJ:2158-11-02-24-1
U Čemincu, 19. veljače 2024. godine
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“,
broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine
Čeminac KLASA: 327-01/23-01/0001, URBROJ: 2158-11-01-23-1 („Službeni glasnik Općine Čeminac“,
broj 9/23) općinski načelnik Općine Čeminac raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

Za zakup poslovnog prostora u naselju Čeminac

I. OPĆE ODREDBE
1. Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čeminac na
k.č.br. 83/1 u k.o. Čeminac označeno kao zgrada broj 1, Ulica Matije Gupca 1, površine
58,64m2 za obavljanje trgovačke djelatnosti.
2. Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 5 godina.

II. UVJETI NATJEČAJA
1. U zakup se daje poslovni prostor koji je priveden namjeni.
2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 87,96 eura, a što iznosi godišnje 1.055,52 eura.
3. Natjecatelji su dužni uz prijavu na natječaj uplatiti jamčevinu u visini od 10% iznosa
godišnje zakupnine uplatom na žiro-račun: Proračun Općine Čeminac
HR5923400091806400000 s pozivom na broj:7706-OIB svrha uplate: Polog za poslovni
prostor. Jamčevine koje su položili sudionici natječaja čije ponude nisu prihvaćene, bit će
im vraćene po završetku natječaja, najkasnije 15 dana od donošenja odluke o
najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena
zadržava se i uračunava u zakupninu.
4. Rok za podnošenje pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine je
15 dana od dana objave natječaja.
Ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE
OTVARATI, ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU
ČEMINAC“, na adresu Matije Gupca 1, 31325 Čeminac.
Rok za dostavu ponuda je 04. ožujka 2024. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda će se
obaviti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za otvaranje ponuda u prostorijama Općine
Čeminac.
Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostaviti će se svim Natjecateljima u roku od 8
(osam) dana od dana donošenja odluke.
5. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe i prave osobe koje ispunjavaju
posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti za koje je namijenjen
poslovni prostor koji se daje u zakup, pod uvjetom da uplate natječajem određen iznos
jamčevine.
Pored naziva natjecatelja i iznosa ponuđene zakupnine, ponuda treba sadržavati:
– Za pravne osobe – izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudskih registar ne
stariji od 6 mjeseci
– Za fizičke osobe – dokaz o hrvatskom državljanstvu

-dokaz o prebivalištu (uvjerenje ili osobna iskaznica)
-izvornik ili preslika izvatka iz obrtnog registra ne starije
od 6 mjeseci
-izvornici ili ovjerene preslike isprava kojima se dokazuje
Prednost u natjecanju sukladno članku 58. stavku 1.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje)

– Za prave i fizičke osobe:
– Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga, po osnovi javnih davanja, iz kojih je vidljivo da
je Natjecatelj izvršio sve dospjele porezne obveze i doprinose, koja ne smije biti starija
od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.
– Potvrdu Općine Čeminac o stanju duga
– Broj žiro računa ili tekućeg računa radi povrata garantnog pologa

DOSTAVA PONUDA:
Natjecatelji koji ostvaruju prednost sukladno članku 58. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje) koji obavljaju obrtničku i
samostalnu profesionalnu djelatnost imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude
iz natječaja.

6. Datum početka obavljanja djelatnosti u prostoru biti će datum potpisa Ugovora o zakupu
poslovnog prostora
7. Poslovni prostor se može razgledati uz prethodni dogovor na broj telefona 031/304-319
8. Natjecatelji moraju priložiti Izjavu da prihvaćaju opće uvjete zakupa propisane Odlukom o
zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Čeminac te da su upoznati sa stanjem i
opremljenošću prostora koji se daje u zakup
9. Neće se razmatrati nepotpune ponude, ponude koje su prispjele po isteku roka za dostavu
ponuda i ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Natječaja imaju
dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Čeminac.
10. Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere
najpovoljnijeg ponuđača.

Općina Čeminac